Adatvédelem

ADATVÉDELEM

Magyar Kapcsolat Energia Társaság

Adatkezelési tájékoztató

A Magyar Kapcsolat Energia Társaság (a továbbiakban: társaság) mint adatkezelő tájékoztatja a www.mket.hu weboldal látogatóit, valamint a társaság tagjait, mint érintetteteket a személyes adatok kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról és időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az adatok megismerésére jogosultak személyéről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletén (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérőla továbbiakban: GDPR) alapszik.

A GDPR alapján személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A GDPR az EU-ban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők, valamint adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben lesz alkalmazandó, valamint abban az esetben, ha az EU-ban tartózkodó érintettek személyes adatait kezelik. A személyes adatok kezelését az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak a GDPR alapján jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végeznie, szem előtt tartva továbbá a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint az integritás és bizalmas jelleg elveit is.

Alapfogalmak:

 • személyes adat:A természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható minden információ, ami alapján, ill. aminek az összekapcsolásával közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható. Személyes adat az érintett neve, születési azonosítói (születési adatok, anyja neve), azonosító jele (személyi igazolvány száma, adóazonosító), lakcím, telefonos és online azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat mindaddig megőrzi ezt a minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
 • különleges adat:Genetikai, biometrikus vagy egészségügyi adat, a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat.
 • adatkezelés:Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett automatizált vagy nem automatizált művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.
 • adatfeldolgozás:Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.
 • adattovábbítás:Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • adatkezelő:Az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, ill. a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg.
 • adatfeldolgozó:Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az adatkezelő kiválasztása alapján, nevében technikai műveleteket hajt végre, rendelkezési, döntési jogosítvány nélkül. Megfelelő garanciákat nyújt az adatbiztonság érdekében. Az adatfeldolgozó csatlakozik valamely jóváhagyott magatartási kódexhez vagy jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz.
 • érintett hozzájárulása:Az érintett akaratának előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, egyértelmű és kifejezett kinyilvánítása nyilatkozat vagy cselekedet útján. A hallgatólagos elfogadás nem tartozik ebbe a körbe.
 • adatvédelmi incidens:Az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, saját jogaik feletti rendelkezés elvesztését, hátrányos megkülönböztetést eredményezi.
 • adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Ide tartozik az anonimizálás és az álnevesítés.

A társaság számára kiemelten fontos a személyes adatok biztonsága. A személyes adatokat megőrzi, és információt nyújt arról, hogy milyen adatokat, és milyen célból tárol.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                    Magyar Kapcsolt Energia Társaság

Székhely:                                  1134 Budapest, Dózsa György út 150.

Képviselő:                                Dr. Kiss Csaba elnök

Telefon:                                   (36-1) 612 9746; 612 8029

E-mail:                                     mket@mket.hu

 

Adatvédelmi Tisztviselő:     

Adatvédelmi Tisztviselő:         –

Székhely:                                    1134 Budapest, Dózsa György út 150.

Telefon:                                      06  (1) 612-9746

E-mail:                                        mket@mket.hu

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a GDPR rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

 • Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kerül sor (a jogi kötelezettség teljesítése képezi az adatkezelés jogalapját), hozzájáruló nyilatkozat megtételére nincs szükség.

 

 • Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelésére szerződéskötés céljából van szükség, a szerződéskötéshez szükséges azoknak a személyes adatainak a kezelése, melyek alapján az Ön személyazonossága megállapítható. Ilyen esetben a hozzájáruló nyilatkozatot a szerződéskötés kezdeményezése vagy az ahhoz szükséges adatszolgáltatással tanúsított ráutaló magatartás pótolja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, abban az esetben, ha Ön a szerződő fél vagy a szerződő fél szerződéses kapcsolattartója.

 

A kezelt adatok megnevezése

A természetes személyek, valamint a jogi személyekközvetlen kapcsolattartóinak, a munkabizottságok azon tagjainak, akik nem egyéni tagok, és nem jogi tagok képviselői, saját konferenciák és más rendezvényeink résztvevőinek, valamint a szerződő felek képviselőinek és munkatársainak adatai. A kezelt adatok körét az alábbi táblázat tartalmazza:

Természetes személy vonatkozásában Jogi személy vonatkozásában
NÉV: Név:
Lakcím: Székhely:
Születési hely, idő: Telefonszám:
Telefonszám: E-mail cím:
E-mail cím: Levelezési cím:
Levelezési cím: Beosztás:
Beosztás:

 

Adatkezelés célja

A társaság természetes tagjainak, továbbá a jogi személyek azonosítása, valamint a többi tagtól való megkülönböztetése, a Taggal való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a tagnak a társaságból történő kilépéséig (társaságból való törlés) tart. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Jogos érdekből még ezt követő 6 hónapig tárolható az adat.

 

 

Adathelyesbítés

A belépési nyilatkozattal a társaság számára leadott adatok bármikor módosíthatók, amennyiben a tag ezt írásban a társaság titkársága felé az alábbi e-mail címen: mket@mket.hu jelzi.

Adattörlés

Az adatok törlése szintén az mket@mket.hu e-mail címen keresztül kezdeményezhető. E-mail útján benyújtott kérelem esetén a tagságból való törlésére 10 munkanapon belül kerül sor.

A törvényen alapuló kötelező adatkezelés jelen tájékoztatóban, illetve a társaság által külön tájékoztatásban megjelölt eseteit kivéve az Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek. Olyan esetekben, ha az adatvédelmi tisztviselő bizonyítani tudja, hogy a GDPR 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn, vagy a GDPR 17. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok állnak fenn, az adatvédelmi tisztviselő megtagadhatja az Ön kérelmének teljesítését.

A hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését idézi elő az is, ha Ön a hozzájárulását bármikor visszavonja.

Adatbiztonság

Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a tagok által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Mind elektronikus, mind papíralapon nyilvántartott adatai kezelése megfelelő biztonsági-technikai intézkedések mellett történik, melynek hatékonyságát folyamatosan értékeljük. Figyelembe vesszük mindazt a kockázatot, amelyek a kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, nyilvánosságra hozatalából, vagy jogosulatlan hozzáférésből ered.

A társasága 1134, Budapest Dózsa György út 150. címen található irodában elhelyezett számítógépen tárolja a személyes adatokat. A számítógéphez való hozzáféréssel csak a társaság Titkárságának munkavállalói rendelkeznek.

Harmadik fél számára kiadott adatok

A tárolt személyes adatokhoz kizárólag a társaság Titkársága és Elnöksége férhet hozzá, akik titoktartási szerződéssel garantálják, hogy ezeket más félnek nem adják ki.

Adathordozhatósághoz való jog     

Ön jogosult rá, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben igényli, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozás joga

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A társaság a kérelmet megvizsgálja és 30 napon belül választ ad az érintettnek, szükséges esetben érdekmérlegelési teszt eredményének bemutatásával bizonyítja érdekei prioritását.

Adatkezelés korlátozása

Uniós vagy tagállami szabályozás az érintett jogainak vagy szabadságának védelme, polgári jogi követelések érvényesítése, adattárolás időtartamára korlátozást adhat ki. Nincs tudomásunk arról, hogy követeléskezelésre vonatkozóan ilyen jellegű korlátozás hatályban van.

Kérdése van?

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése merül fel, nyugodtan forduljon a Titkársághoz bizalommal az Adatkezelő adatai között megjelölt e-mail címen vagy telefonszámon.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által megadott címre. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra kivéve, ha Ön ezt másként kéri.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

Jogorvoslat

Ön jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. A tiltakozással kapcsolatban hozott döntés megtámadása iránti pert a döntés közlésétől, illetve az arra nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül indíthatja meg. Az adatkezelési szabályok megsértéséből fakadó vagyoni kárai miatt Ön kártérítést, nem vagyoni kárai miatt pedig sérelemdíjat érvényesíthet bírósági úton.

Hatály

Tájékoztatjuk Önt, hogy jelen tájékoztatót időről-időre frissítjük. Frissítés esetében e-mail-ben értesítjük Önt, és az aktuális tájékoztató teljes szövegét közzétesszük.

Jelen adatkezelési tájékoztató ezen változatát 2018. augusztus 27-én adtuk ki.


Warning: include_once(/var/www/mket.hu/html/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/library/lazy-load.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/mket.hu/html/wp-content/plugins/wp-fastest-cache/inc/cache.php on line 710

Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/mket.hu/html/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/library/lazy-load.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php71/lib/php') in /var/www/mket.hu/html/wp-content/plugins/wp-fastest-cache/inc/cache.php on line 710

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function lazy_load() on null in /var/www/mket.hu/html/wp-content/plugins/wp-fastest-cache/inc/cache.php:713 Stack trace: #0 [internal function]: WpFastestCacheCreateCache->callback('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /var/www/mket.hu/html/wp-includes/functions.php(3778): ob_end_flush() #2 /var/www/mket.hu/html/wp-includes/class-wp-hook.php(286): wp_ob_end_flush_all('') #3 /var/www/mket.hu/html/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters('', Array) #4 /var/www/mket.hu/html/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array) #5 /var/www/mket.hu/html/wp-includes/load.php(739): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /var/www/mket.hu/html/wp-content/plugins/wp-fastest-cache/inc/cache.php on line 713