Alapszabály

ALAPSZABÁLY

A MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG (MKET) ALAPSZABÁLYA

 

I. fejezet
A Társaság neve, székhelye

A Társaság neve: Magyar Kapcsolt Energia Társaság (röviden: a Társaság)
A Társaság nevének rövidítése: MKET
A Társaság hivatalos logója az Alapszabály fejlécén található logó.
A Társaság angol neve: CO-GEN HUNGARY ASSOCIATION,
röviden COGEN Hungary
A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 95.

A Társaság nyilvántartásba vétele: a Vas Megyei Bíróság által 51/1997. sorszám alatt
A Társaság tevékenysége: Magyarország egész területére terjed ki, és ellátja a nemzeti képviseletet az e témakörben érintett nemzetközi szervezetekkel való együttműködésben.

 

II. fejezet
Az MKET meghatározása, célja

1. A Társaság Magyarországon alapított

 • elsősorban a kapcsolt energiatermelés hazai alkalmazásában érintett jogi személyek érdekképviseletét ellátó,
 • másodsorban tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet folytató szervezet.

2. A Társaság célja: a hazai kapcsolt energia-termeléssel és hasznosításával kapcsolatos érdekképviselet és szakértői tevékenység ellátása, illetve a fentiekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálása, a tudományos kutatás, fejlesztés és alkalmazás segítése, valamint előremozdítása Magyarország területén.

3. A Társaság a felsoroltak alapján:

a) a kapcsolt energiatermeléssel kapcsolatos érdekképviseletet ellátó nemzeti szervezet,

b) széleskörű, nyitott fórum a kölcsönös érdeklődésre számot tartó problémák megvitatására,c) képviseli nemzeti érdekeinket a COGEN EUROPE-ban, amelynek a Magyar KapcsoltEnergia Társaság is teljes jogú tagja.

4. A Társaság céljai elérése érdekében:

a)  rendszeres összejöveteleket tart szakmai témák megvitatására,

b)  felhasználja és a tagok rendelkezésére bocsátja a COGEN EUROPE és más nemzetközi,illetve hazai szervezetek által felhalmozott és elérhető műszaki információkat,

c)  szakmai fórumokat szervez,

d)  részt vesz a Társaság tevékenységét érintő pályázatokon, továbbá pályázatokat nyújt beszakmai konferenciák szervezésére különböző hazai és nemzetközi szervezetekhez,

e)  megbízásokat ad és vállal el a kapcsolt energiatermelést érintő jogi-szakmaikérdésekben közreműködik ilyen témájú megbízásokban.

III. fejezet
A Társaság tevékenysége

1. Elősegíti és képviseli a kapcsolt energiatermelés energetikai, éghajlatvédelmi, környezetvédelmi és gazdasági előnyeinek érvényesülését.

2. Elősegíti és koordinálja a kapcsolt energiatermelő létesítmények megvalósítását és működését.

3. Széleskörű és általános szakmai ismeretterjesztést végez a kapcsolt energiatermelés előnyeinek megismertetésére.

4. Kapcsolatot épít ki és tart fenn a Társaság tagjai, valamint a kapcsolt energiatermelésben érdekelt társaságok, szervezetek között.

5. A Társaság nemzetközi szakmai-gazdasági kapcsolatokat épít ki és tart fenn a nemzetközi szervezetekkel és a külföldi energetikai társaságokkal.

A nemzetközi szakmai-gazdasági kapcsolatok kiépítésében
– nemzetközi szövetségekben, fórumokon képviseli tagjait,
– tagjai érdekképviseletét ellátja az EU-szervezeteivel kiépített kapcsolatokban.

6. A Társaság céljainak figyelembevételével közreműködik a szakmai jogszabályalkotás előkészítésében.

7. A szakterületen önállóan és tagjain keresztül ellátja az érdekképviseleti, az érdekegyeztető és kapcsolattartó feladatokat, beleértve a Társasághoz tartozó szervezetek helyi, országosnemzetközi szintű képviseletét.

7.1 A tagok összehangolt véleménye alapján állást foglal a kapcsolt energiatermelést érintő kormányzati, ágazati döntés és szabályozó-tervezetekkel kapcsolatban.

7.2 Figyelemmel kíséri a tagjaira vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését és az illetékes gazdaságirányítási szerveknél esetlegesen kezdeményezi a szabályozók és intézkedések felülvizsgálatát, módosítását.

7.3 A tagokkal közösen kidolgozza és karbantartja a szakmára jellemző szakmai etikainormákat, ügyel ezek megtartására, és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő magatartással szemben.

8. A Társaság önállóan és tagjain keresztül információs kapcsolatokat, továbbá együttműködést épít, és tart fenn mindazon társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, érdekcsoportokkal, ahol a tagok érdekeinek érvényre juttatása azt szükségessé teszi.

9. A Társaság szakmai kapcsolatot tart a felsőoktatási intézményekkel a kapcsolt energiatermeléssel összefüggő oktatási és tudományos tevékenység fejlesztése érdekében. E tevékenység keretében együttműködik a hatóságokkal, szolgáltatókkal, termelőkkel valamint az ilyen célra alakuló országos és helyi szervekkel.

10. A Társaság tagságával kapcsolatos feladatai:

10.1.  A tudomására jutott távlati és időszerű általános gazdasági, fejlesztési célokról, gazdaságpolitikai elgondolásokról folyamatosan tájékoztatja tagjait.

10.2.  Elsősorban tagjain keresztül elősegíti a fejlett technológiák, megoldások, eljárások, stb. bevezetését és elterjesztését.

10.3.  Önállóan és a tagokon keresztül szakmai sajtó és propaganda munkát végez a szakterületen tevékenykedő tagok munkájának segítésére.

11. A Társaság nem végez közhasznú tevékenységet.

 

IV. fejezet
A Társaság illetékessége, hivatalos nyelve

1. A Társaság illetékessége: Magyarország területére terjed ki.

2. A Társaság hivatalos nyelve: a magyar. Nemzetközi hivatali kapcsolatokban és szakmaianyagokban az angol, illetve más nyelv is használható.

 

V. fejezet
Egyesületi tagság

1. A Társaságnak jogi és természetes személy tagjai lehetnek.

A társasági tagság feltételei mind a természetes, mind a jogi személyek esetében:

 • ezen alapszabály II. fejezetében felsorolt célokkal egyetért és
 • az alapszabály – a Társaság és testületei által hozott döntések- rendelkezéseitmagára kötelezőnek ismeri el,
 • a Közgyűlés a tagfelvételi kérelmét elfogadja,
 • a Közgyűlés elfogadó döntése után az esedékes tagdíjat befizette.

2. Jogi személy tag lehet:

A kapcsolt energia termelésben érdekelt társaságok, szervezetek, így különösen: hő-és/vagy villamos energiatermeléssel, szállítással és/vagy értékesítéssel, és/vagy az ehhez kapcsolódó berendezések gyártásával és/vagy értékesítésével foglalkozószervezet, tervezéssel, kivitelezéssel, üzemeltetéssel, karbantartással foglalkozó társaság, szervezet, szakmai társ szervezet, minden olyan egyéb szervezet, aki egyetért a Társaság céljával és tevékenységével, valamint a kapcsoltenergiatermeléssel érintett fogyasztók. A jogi személy tag az általa megjelölt képviselője útján vesz részt a Társaság tevékenységében.

3. Természetes személy tag lehet:

Bármely cselekvőképes, nagykorú személy, aki jogerős büntetőítélet hatálya alatt nem áll.

 

VI. fejezet
Tagsági díj

Az éves tagdíj

Az Elnökség minden évben a Közgyűlés elé terjeszti a következő pénzügyi évre vonatkozó éves tagdíjra vonatkozó javaslatát. Az Elnökség eltérő javaslatot készít a természetes személyekre, valamint a jogi személy tagokra vonatkozóan. Az energiatermeléssel foglalkozó és az energiatermeléssel nem foglalkozó jogi személyek tagdíja eltérő, és kategóriánként differenciált.

Az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés dönt az éves tagdíjról. Az éves tagdíjat jogiszemély tag esetében két egyenlő részletben, a Társaság által a tárgyév április és szeptember hónapjában kiállított számla ellenében, természetes személy tag esetében pedig éventeegyszer, a Társaság által a tárgyév április hónapjában kiállított számla ellenében, az abbanmegjelölt fizetési határidőre kell befizetni.

Évközi belépés esetén időarányosan kell (havi alapon) a fizetendő tagdíjat megállapítani.

Bármely természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aTársaságnak bármikor anyagi támogatást nyújthat.

 

VII. fejezet
A tagsági viszony megszűnése

1. A tagsági viszony megszűnik:

a)  ha a tag a tárgyévi tagdíjat határidőre nem fizette be, és az Elnökségnek a tagdíj befizetésére felszólító határozatában megjelölt fizetési határidőt sem teljesítette, a Társaság Közgyűlése a tagsági viszonyt felmondja,

b)  ha az Elnökség által e célra létrehozott ad hoc Etikai Bizottság az általa lefolytatott vizsgálat során megállapítja, hogy a tag az Alapszabályt megszegte, vagy a Társaság céljait sértő magatartást tanúsított, a Társaság Közgyűlése a tagsági viszonytfelmondja,

c)  jogi személy tag esetében annak jogutód nélküli megszűnésével, természetes személy tag esetében a tag halálával,

d) a tag önkéntes kilépésével (a Társaság minden tagja jogosult kilépési szándékáról bármikor írásbeli nyilatkozatot tenni a Társaság Elnökségéhez, amelyet az Elnökség köteles elfogadni). A már befizetett tagdíj évközben történő kilépés esetén nem követelhető vissza, illetve a kilépő a kilépés dátumáig esedékes időarányos tagdíjat köteles megfizetni.

2. A tagsági viszony felmondással történő megszüntetéséről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A döntésről az Elnökség írásban tájékoztatja a tagot, a felmondás okának megjelölésével. A Közgyűlés határozata ellen a tag keresettel élhet a Társaság székhelye szerint illetékes bíróságnál.

 

VIII. fejezet
A Társaság szervezeti rendje, tisztségviselők

1. Közgyűlés

1.1. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve: a Közgyűlés.

A Közgyűlést az elnök hívja össze; a Közgyűlést megelőző 10 naptári nappal írásban értesíti a tagokat a Közgyűlésről.

A Közgyűlés összehívása kötelező:

a) minden évben legalább egy alkalommal (Éves Közgyűlés),

b) ha a bíróság elrendeli,

c) ha a tagok 20%-a -az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri (Rendkívüli Közgyűlés),

d) az Elnökség döntése alapján.

A Közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni a tagoknak, atagnyilvántartásban szereplő címre. Postán kell kiküldeni a meghívót a tagnyilvántartásban szereplő címre azoknak a tagoknak, akik nem rendelkeznek e-mail címmel. A meghívótartalmazza:

a)  a Társaság cégnevét és székhelyét,

b)  a Közgyűlés időpontját és helyét,

c)  a Közgyűlés napirendjét,

d)  a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,

e)  meghatalmazás minta a tag szavazati jogának egy másik tag meghatalmazása útján történő esetleges gyakorlásához,

f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

A közgyűlési meghívó kiküldésétől számított 8 naptári napon belül az Elnökséghez történő beérkezéssel, a tagok és a Társaság szervei az Elnöktől írásban a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

1.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,

b) éves költségvetés jóváhagyása, a tagsági díj megállapítása

c) az elnökség feladatteljesítéséről és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló jelentésének elfogadása vagy elutasítása,

d) a Társaság más társadalmi szervezettel való egyesülésének, a Társaság szétválásának, úgyszintén megszűnésének elhatározása,

e) minden 3. évben a következő 3 évre az elnökségi tagok és a felügyelőbizottsági tagok megválasztása (tisztújító közgyűlés),

f) az elnökségi tagok és a felügyelőbizottsági tagok visszahívása,

g) a 3 évenkénti választások között az elnökségi vagy a felügyelő bizottsági tagságban bekövetkező üresedés betöltése,

h) az éves szakmai és gazdasági program jóváhagyása a következő Közgyűlésig,

i) döntés a tag belépési kérelemről,

j) döntés a tagsági viszony felmondással történő megszüntetéséről.

1.3. A Közgyűlés határozathozatala:

A Közgyűlés, megnyitását követően, egyszerű szótöbbséggel megválasztja a jelenlévők közül a Közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv két hitelesítőjét és tisztújítás esetében a három szavazatszámlálót.

Közgyűlés határozatképességéhez a nyilvántartott tagok létszámának 50%-a + 1 fő jelenléte szükséges. Amennyiben az összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy 5 napon belül ugyanazon napirendi pontokkal összehívott újabb Közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlés helyéről és idejéről a tagokat az eredeti Közgyűlésre kiküldött meghívóban tájékoztatni kell.

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a Közgyűlésen jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az alábbi esetekben.

A Közgyűlés titkos szavazással és a Közgyűlésen jelenlévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alábbi esetekben:

a) az Elnökség tagjainak és a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása,

b) tagsági viszony felmondással történő megszüntetése.

A Közgyűlés nyílt szavazással és a Közgyűlésen jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az Alapszabály módosításához.

A Közgyűlés titkos szavazással és a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alábbi esetekben:

a)  a Társaság céljának módosítása,

b)  a Társaság más társadalmi szervezettel való egyesülése, szétválása, megszűnése.

A Közgyűlés nyílt szavazással és a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozott határozatával egyéb esetekben is elrendelhet titkos szavazást, amely esetben egyidejűleg a szavazás mikéntjéről is döntenie kell.

A Közgyűlésen a Társaság minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazati jogát egy tag a Közgyűlésen közvetlenül, vagy a Közgyűlésen résztvevő egy másik tagnak adott írásos meghatalmazása útján gyakorolhatja.A meghatalmazás eredeti példányát a Közgyűlés jelenléti ívéhez csatolni kell.
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli

hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

1.4. A Közgyűlési jegyzőkönyv, a jelenléti ív és a határozatok:

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

a)  a Társaság cégnevét és székhelyét;

b)  a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;

c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatszámlálóknak a nevét;

d)  a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

e)  a határozati javaslatokat, minden határozat esetében a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá és két erremegválasztott, jelenlevő tag hitelesíti. Az aláírt és hitelesített jegyzőkönyvet a Titkárság megőrzi. A Társaság bármely tagja a jegyzőkönyvbe betekinthet. Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását ingyenesen kérheti az Elnöktől.

A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvezető aláírásával hitelesíti. A jelenléti ívet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

2. Elnökség

2.1. Az Elnökség tagjai Az Elnökség 7 főből áll. Az Elnökség tagjai:

 • elnök
 • szakmai alelnök
 • operatív alelnök
 • 4 fő szakmai képviselő.Amennyiben az Elnökség létszáma 4 fő alá csökken, 30 napon belül rendkívüli tisztújító közgyűlést kell összehívni.

2.2. Az Elnökség tagjainak megválasztása

a)  Az Elnök az Elnökség jóváhagyásával minden tisztújítás előtt legkésőbb 60 nappal kinevezegy, a Társaság legkevesebb 3 tagjából álló jelölő bizottságot, amely javaslatot készít a Közgyűlés részére az Elnökség tagjainak személyére vonatkozóan. A jelölő bizottság vezetője a bizottság javaslatát megvitatásra és elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti. . További jelöléseket a Közgyűlésen a Társaság bármely tagja tehet, az új jelölések elfogadásáról a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.

b)  Minden Társasági tagnak joga van személyes részvételének akadályoztatása esetén jelölését írásban, levél útján megküldeni, amelyet a jelölő bizottság köteles elfogadni.

c)  Az Elnökség tagjait a Közgyűlésen titkos szavazással kell megválasztani. Jogi személy tag képviselője útján választható az Elnökségbe.

d)  A szavazatszámlálók megszámolják a leadott szavazatokat és kihirdetik a szavazás eredményét. Az Elnökség tagja a 7 legtöbb szavazatot kapott személy. Amennyiben ahetedik hely tekintetében szavazategyenlőség miatt nem lehet eredményt hirdetni, akkor erre vonatkozóan új szavazást kell elrendelni. A szavazás lebonyolítását és annak eredményét (a szavazatok pontos feltüntetésével) jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

e) Az elnökségi tagok megbízatása az Elnökség megválasztásának időpontjától számított 3. év tisztújító közgyűléséig szól.

f) A megválasztott Elnökség a Közgyűlés után megtartja első ülését, amelyen tagjai közül egyszerű szótöbbséggel megválasztja az Elnököt, a szakmai alelnököt és az operatívalelnököt.

2.3. Az Elnökség feladatai:

a)  a Közgyűlések közötti időben szervezi és irányítja a Társaság tevékenységét,

b)  megszervezi a Társaság gazdálkodását,

c)  gondoskodik a Társaság működéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséről,

d)  az Elnökség tagjait beszámoltathatja – szükség szerint – végzett tevékenységükről,

e)  részletes szakmai és gazdasági programot készít,

f)  köteles elkészíteni és az Éves Közgyűlés elé terjeszteni a Társaság éves munkájáról szóló “beszámoló jelentés”-t. A Közgyűlés előtt 10 nappal a beszámoló jelentést köteles a tagok részére megküldeni. A beszámoló jelentésnek Tartalmaznia kell az éves munka értékelését, valamint a részletes elszámolást a Társaság gazdálkodásáról, valamint az Elnökség munkájáról,

g)  elrendeli az etikai vizsgálatot és dönt az Etikai Bizottság felállításáról, kötelező elrendelni az etikai vizsgálatot a Közgyűlés döntése alapján,

h) dönt a munkabizottságok felállításáról, rendszeres vagy egyszeri tiszteletdíjat állapíthat meg a munkabizottságok vezetőinek és tagjainak,

i) elfogadja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, j) saját magán belül helyettesítési rendet állapít meg.

2.4. Az Elnök feladatai:

 • szervezi és irányítja az Elnökség munkáját,
 • bármelyik elnökségi tagot bármikor beszámoltathatja munkájáról,
 • javaslatot tehet a Társaságot érintő bármely kérdésben az Elnökségnek,
 • ellátja a Társaság vezetésével kapcsolatos feladatokat,
 • képviseli a Társaságot harmadik személyek, bíróságok, hatóságok és egyéb szervek előtt, amely jogát bármikor bármely elnökségi tagra, valamint ügyvédre (jogtanácsosra) átruházhatja,
 • a Társaság gyűléseire vagy egyéb rendezvényeire (szakmai előadás, ünnepség, üzemlátogatás stb.) minden tagot és egyéb érdekeltet meghív,
 • összehívja a rendes és rendkívüli Közgyűléseket a Közgyűlés időpontja előtt legalább 10 nappal,
 • korlátlanul rendelkezhet a Társaság bankszámlája felett az operatív alelnökkel együttesen, de ezt a jogot a Közgyűlés összegszerűségre vonatkozóan korlátozhatja,- akadályoztatása esetén a bankszámla feletti rendelkezési jogát az Elnökség banki aláírásra jogosult tagjára írásban átruházhatja,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett.

2.5. Az alelnökök feladatai:

2.5.1. Szakmai alelnök:

 • feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint látja el,
 • az Elnök távollétében ellátja az Elnök feladatait, annak megbízása szerint.2.5.2. Operatív alelnök:
 • korlátlanul rendelkezhet a Társaság bankszámlája felett az elnökkel együttesen, de ezt a jogot a Közgyűlés összegszerűségre vonatkozóan korlátozhatja,
 • akadályoztatása esetén a bankszámla feletti rendelkezési jogát az Elnökség banki aláírásra jogosult tagjára írásban átruházhatja,
 • irányítja a Titkárság munkáját,
 • feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint látja el,
 • az Elnök távollétében ellátja az Elnök feladatait, annak megbízása szerint.

2.6. Az Elnökség határozathozatala

Az Elnökség üléseit negyedévenként legalább egyszer, ezen kívül szükség szerint tartja.

Az Elnökség üléseit az Elnök, tartós akadályoztatása esetén a szakmai alelnök, pénzügyi kérdésekben az operatív alelnök hívja össze. Az Elnökségi ülések összehívását az Elnökség bármely tagja kezdeményezheti, a napirendi javaslat és a téma időszerűségének feltüntetésével.

Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen az Elnök vagy az alelnökök egyike és összesen legalább 4 elnökségi tag jelen van.

Az Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

2.7. Az Elnökség működésének feltételei:

Az Elnökség működési költségeit a Társaság bevételeiből fedezi.

Az Éves Közgyűlés döntése alapján rendszeres vagy egyszeri tiszteletdíj állapítható meg az Elnökség tagjainak. A Közgyűlés előzetesen vagy utólagosan is dönthet a tiszteletdíjakról.

3. Felügyelőbizottság

3.1. A Társaságnál Felügyelőbizottság működik, mert a tagok több mint fele jogi személy.

3.2. A Felügyelőbizottság három főből áll, egy elnök és két tag, jogi személy tag esetén annak képviselője. Amennyiben a Felügyelőbizottság létszáma három fő alá csökken, 30 napon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni, a pótlás érdekében.

3.3. A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása a tisztújító közgyűlésen, az Alapszabály2.2. szakasz a)-d) pontjaiban leírt szabályok szerint történik. A megválasztott Felügyelőbizottság a Közgyűlés után megtartja első ülését, amelyen tagjai közül egyszerű szótöbbséggel megválasztja az elnökét.

3.4. A Felügyelő Bizottság feladata az Elnökség, a Titkárság és a Munkabizottságok tevékenységének ellenőrzése a Társaság érdekeinek megóvása céljából, továbbá a jogszabályok, az Alapszabály és a közgyűlési határozatok betartásának, végrehajtásának ellenőrzése.

3.5. A Felügyelőbizottság legalább évente kétszer tart ülést. Az ülést az Felügyelőbizottság elnöke hívja össze. Az ülés határozatképes, ha azon részt vesz a bizottság elnöke és legalább egy tagja. A Felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség estén a bizottság elnöke dönt.

3. Titkárság

3.1. A Társaságnál az Elnökség munkájának segítése érdekében Titkárság működik, amely ellátja a Társaság szakmai tevékenységével kapcsolatos szervezési feladatokat, valamint a Társaság működtetéséhez szükséges gazdasági, pénzügyi tevékenységet végez.

3.2. A Titkárság feladatai:

 • vezeti a Társaság és az Elnökség üléseinek jegyzőkönyveit, és tag-nyilvántartását,
 • intézi a Társaság levelezését,
 • az Elnök vagy a helyettesítési rend szerinti elnökségi tag megbízásából a Társaság gyűléseire vagy egyéb rendezvényeire (szakmai előadás, ünnepség, üzemlátogatás stb.) minden tagot és egyéb érdekeltet – aKözgyűlés időpontja előtt legalább 10 nappal – meghív,
 • ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az Elnök, az alelnökök megbízzák,
 • intézi a Társaság pénzügyeit, és feladata a Társasági pénztár kezelése,
 • Társasági iratokat kezeli, azokat irattározza.

4. Munkabizottságok:

Állandó és ad-hoc munkabizottságok létrehozását, megszüntetését az Elnökség határozhatja el. Ezek részletes szabályozását a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

IX. fejezet
A Társaság tagjainak jogai és kötelezettségei

1. A tagok jogai:

a) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Társaságot érintő bármely kérdésben,

b) részt vehet a Társaság tevékenységében, és különböző rendezvényein,

c) résztvételi és szavazati joga van a Társaság Közgyűlésein,

d) a Közgyűlés vagy bármely szervének jogszabálysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – megtámadhatja bíróság előtt,

e) tájékoztatást kaphat a Társaság tevékenységéről és a szakmai dokumentumokról.

2. A tagok kötelezettségei:

a)  az Alapszabály – esetleges belső szabályzatok – betartása,

b)  a tagdíj határidőben történő befizetése,

c)  a Társaság vagyonának megóvása,

d)  a Társaság tevékenységében köteles aktívan részt venni a Társaság céljainak elérése érdekében kitűzött feladatok elvégzésében.

X. fejezet
Pénzügyi év

A pénzügyi év minden év január 1-jétől december 31-éig tart.

Az első pénzügyi év a Társaság bírósági nyilvántartásba vételétől 1997. december 31-éigtartott.

 

XI. fejezet
A Társaság gazdálkodása, működésének feltételei

 1. A Társaság a befizetett tagdíjakból és egyéb bevételeiből gazdálkodik.
  Amennyiben a működéséhez a fenti bevételek átmenetileg nem nyújtanak elegendő fedezetet, az Elnökség rendkívüli pótbefizetés elrendelését indítványozhatja a Közgyűlésnek.
  A Társaság tevékenységének ellátásához akár munkaviszony, akár megbízási jogviszony keretében alkalmazottakat foglalkoztathat. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.
  A Társaság részére küldött átutalásokat a Társaság Budapest Banknál nyitott 10104789- 62739059-00000003 számú bankszámlájára kell teljesíteni.
 2. A pénzügyi bankszámlát az Elnökség nyittatja meg, annak megváltoztatása, megszüntetése és új számla nyitása az Elnökség hatáskörébe tartozik.
 3. A Társaság a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal a Társaság tartozásaiért nem felelnek.

 

XII. fejezet
A Társaság megszűnése

1. A Társaság más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét. Ezekről a tagok a Közgyűlésen háromnegyedes szótöbbséggel döntenek.

2. A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha azt a tagok háromnegyedes többséggel kimondják, ha a bíróság megszünteti, ha a célját megvalósította vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg, továbbá ha a Társaságtagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tízet.

3. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont, a megszűnésről döntést hozó Közgyűlés határozatával egy szakmai szervezetnek juttatja, ilyen döntés hiányában a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja.

XIII. fejezet
Záró rendelkezések

1. A Társaság a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak betartásával, annak szellemével összhangban tevékenykedik.

2. Az Alapszabályt a Társaság 1996. november 12-i alakuló Közgyűlése elfogadta, így annakrendelkezései 1996. november hó 12. napján hatályba léptek.

3. A Társaságot a Vas Megyei Bíróság 1997. május 14. napján hozott Pk.60.005/1997/4. számú végzésével vette nyilvántartásba, az 1997. II. 28-án módosított Alapszabály alapján.

 

Budapest, 2016. március hó 18. napján

Rudolf Viktor sk.elnök

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján annak hatályos tartalmának.

Budapest, 2016. március hó 18.

Rudolf Viktor sk.elnök