Munkabizottságok

MUNKABIZOTTSÁGOK

Az állandó munkabizottságokba a jogi személy tagok képviselőket delegálhatnak. Az egyéni tagok személyesen jelentkezhetnek a munkabizottságokba. Az egyes munkabizottságokat a munkabizottsági vezetők irányítják, akiket a tagok maguk közül – egyszerű szótöbbséggel – választanak meg.

A munkabizottságoknak külső tagjai is lehetnek.

A Társaság minden tagjának lehetősége van bizottsági munkában részt venni.

Valamennyi munkabizottságnak irat-betekintési joga van a szakterületét érintő kérdésekben a Társaság valamennyi iratába, a zárt ülésekkel kapcsolatban azonban csak a határozatokban.

A bizottsági tagság a bizottság megszűnéséig, vagy lemondásig tart.

 • Számon tartja a kapcsolt energiatermelést és a Társaság érdekeit közvetlenül és közvetve érintő jogszabályok változásait és gazdasági változásokat, azokról az Elnökséget rendszeresen tájékoztatja,
 • felkészíti az elnököt, alelnököket és az Elnökséget fontosabb jogi-gazdasági kérdésekben,
 • javaslatokat készít elő a Társaság célkitűzései érdekében szükséges jogszabályi módosításokra,
 • tagjai az Elnökség vagy az elnök megbízásából a Társaság képviseletében részt vesznek a főhatóságoknál folyó tárgyalásokon és egyeztetéseken,
 • elkészíti és folyamatosan aktualizálja a kapcsolt energiatermelés területét érintő hazai és európai uniós jogszabályokról készült összeállításokat, és azokat átadja a honlapon történő közzétételre,
 • elvégzi a Társaság gazdasági témákkal kapcsolatos feladatait,
 • előkészíti a Társaság szerződéseit, részt vesz a szerződések megkötésében, illetőleg felülvizsgálja a már megkötött szerződéseket,
 • részt vesz a Társaság döntéseinek jogi szempontból történő előkészítésében,
 • ellenőrzi a szerződések maradéktalan betartását, és ennek érdekében szükség szerint intézkedik,
 • előkészíti a Társaság szakmai kiadványait, ezen belül kiemelten az évkönyvek kiadását, illetve szervezi a kiadványokkal kapcsolatos szakmai munkát,
 • feladatai ellátása során kapcsolatot tart az egyéb bizottságokkal és a Társaság szervezeti egységeivel,
 • ellát minden egyéb feladatot, amivel a közgyűlés, illetőleg az Elnökség megbízzák,
 • segítséget nyújt a titkárságnak szakmai kérdésekben,
 • szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal ülésezik,
 • munkájáról szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal beszámol az Elnökségnek és a közgyűlésnek,
 • a Társaság működésével kapcsolatos dokumentumokat (Alapszabály, SzMSz) szükség szerinti felülvizsgálja,
 • a peres ügyeket figyelemmel kíséri, javaslatot tesz jogi képviselőre, konzultál a jogi képviselővel peres és a peren kívüli ügyekben is.
 • Összefogja a Magyarországon üzemelő Kiserőművi Szabályozó Központok üzemeltető/irányító szakembereit,
 • összehangolja a Szabályozó Központok érdekérvényesítét a szabályozó hatóságok valamint a Rendszerirányító által kiadott, az optimális működés ellen ható szabályzatokkal, elvárásokkal szemben,
 • tapasztalatcseréket folytat a piaci folyamatokról, változásokról.
 • Összefogja a Magyarországon üzemelő gázmotoros erőművek üzemeltető szakembereit,
 • a gázmotorok gazdasági helyzetét nyomon követi, állásfoglalásokat készít elő,
 • a gázmotorok telepítésével és karbantartásával összefüggő feladatokat, közös állásfoglalásokat készít elő, alakít ki az üzembiztos energiaellátás céljából,
 • a gázmotoroknál és segédberendezéseiknél előforduló üzemzavarok, meghibásodások és azok elhárítása során szerzett tapasztalatok cseréjét elősegíti,
 • szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal ülésezik,
 • munkájáról szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal az Elnökségnek illetva a közgyűlésnek beszámol.
 • Összefogja Magyarországon üzemelő gázmotoros erőművek üzemeltető szakembereit,
 • nyomon követi a gázturbinák gazdasági helyzetét, állásfoglalásokat készít elő,
 • a gázturbinák telepítésével és karbantartásával összefüggő feladatokat lát el, közös állásfoglalásokat készít elő, alakít ki az üzembiztos energiaellátás céljából,
 • tapasztalatcserét folytat a gázturbináknál és segédberendezéseiknél előforduló üzemzavarokról, a meghibásodások elhárításáról,
 • szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal ülésezik,
 • munkájáról szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal az Elnökségnek illetve a közgyűlésnek beszámol.