Szervezeti és Működési Szabályzat

Hatályos: 2018. július 1.- től

1. A Magyar Kapcsolt Energia Társaság jogállása

A Társaság az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján a Vas Megyei Bíróság által az 51/1997. sorszám alatt nyilvántartásba vett társadalmi szervezet, amely a kapcsolt energiatermelésben és az alkalmazásában érintett Társaságok, szervezetek érdekképviseletét látja el, valamint ezzel kapcsolatos szakértői és ismeretterjesztő tevékenységet folytat.

A Ptk törvényi előírása szerint új alapító okirat készült és annak befogadása után a Vas megyei Bíróság 18-02-0000051 száma alatt nyilvántartásba vette.

2. A Társaság szervezete

A közgyűlés

A Társaság legfelsőbb szerve a nyilvántartott tagok összességét jelentő Közgyűlés. A közgyűlés hatáskörét, a határozathozatal módját a Társaság Alapszabálya részletesen meghatározza.

Az Elnökség

Az Elnökség a Társaság ügyintéző és képviseleti szerve. Tagjait a közgyűlés választja titkos szavazással. Az Elnökség szervezi és irányítja a Társaság működését, megszervezi a Társaság gazdálkodását. Az Elnökség évente beszámol a közgyűlésnek a Társaság tevékenységéről és gazdálkodásáról, valamint a saját munkájáról.

A Munkabizottságok

A Társaság szakmai tevékenységének megalapozottsága érdekében az Elnökség állandó munkabizottságok felállítását határozhatja el. A Társaságnál az alábbi állandó munkabizottságok működnek:

 • Gazdasági-Jogi Munkabizottság – vezető: Vincze Erika
 • Szabályozó Központ Munkabizottság – vezető: Balogh Zoltán
 • Gázmotor Munkabizottság – vezető: Barna Nándor
 • Gázturbina Munkabizottság – vezető: Rigerszki Zoltán Konkrét feladatot(ok) elvégzésére az Elnökség ad hoc munkabizottságo(ka)t hozhat létre. Lásd 3.3. pont E).

3. A Társaság működése

3.1 Az Elnökség

Tagjai:

 • Elnök – Papp András
 • Szakmai Alelnök – Dr. Kiss Csaba
 • Szakmai Alelnök – Balogh Zoltán

További tagok:

 • Barna Nándor
 • Dajbukát László
 • Deme Roland
 • Molnár Rudolf
 • Novák Dániel
 • Tompa Ferenc
 • Vincze Erika

A fent megadott névsor helyettesítési rend is, az elnök, az alelnökök, illetve az elnökség tagjai e szerint jogosultak összehívni a közgyűlést.

Az Elnökség üléseinek összehívása

Az Alapszabálynak megfelelően az Elnökség negyedévenként legalább egyszer, ezen kívül szükség szerint tartja üléseit. Az Elnökség összehívását az Elnökség bármely tagja kezdeményezheti a napirendi javaslat és a téma időszerűségének feltüntetésével.

Az Elnökség üléseit az elnök, vagy megbízása alapján az operatív alelnök hívja össze, az ülés előtt legalább 7 munkanappal korábban elküldött írásbeli meghívóval. (Kivételesen, sürgős esetben szóban.) Az írásos értesítésnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét, valamint csatolni kell a döntést előkészítő anyagokat. Az elnökségi üléstől távol maradó elnökségi tagok írásban szavazhatnak.

Az Elnökség ülései

Az Elnökség üléseit az elnök, távollétében az elnök által kijelölt alelnök vezeti. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen az elnök vagy az alelnökök egyike és összesen legalább 4 Elnökségi tag jelen van. Írásban történő szavazat leadása figyelembe vehető.

Az Elnökség ülésein részt vehetnek:

 • az elnök, az Elnökség tagjai,
 • a munkabizottsági vezetők,
 • a Felügyelő Bizottság képviselője,
 • a titkárság munkatársai
 • az Elnökség által meghívottak

Az ülés kezdetén az Elnökség szavaz az elnök által előterjesztett napirendről.

Az Elnökség ülésén új, a meghívóban nem szereplő napirendi pont akkor vethető fel, ha ahhoz a jelenlévő Elnökségi tagok többségehozzájárul.

Az elnök az Elnökség többségi határozata alapján zárt ülést rendelhet el. Zárt ülésen csak az Elnökség tagjai és – külön döntés alapján – a napirendi pontokban  érintett más személyek vehetnek részt. Zárt ülést célszerű elrendelni személyi ügyekben és egyes fontos gazdasági ügyekben. Kötelező a zárt ülés elrendelése etikai ügyekben a döntéshozatal előtt.

Az Elnökség üléséről a titkárság emlékeztetőt készít, melyet az elnök vagy az operatív alelnök jegyez és az ülést követő 8 napon belül elküldi az Elnökség tagjainak, valamint az Elnökségi ülésen részt vett más személyeknek. Az Elnökség üléseinek emlékeztetőibe a Társaság bármely tagja betekinthet. A zárt ülésen elhangzottakból csak a határozatok és azok indoklásai kerülnek az emlékeztetőbe.

Döntéshozatal

Szavazati és tanácskozási joggal csak az Elnökség tagjai és az elnök rendelkeznek. Tanácskozási joggal rendelkeznek a munkabizottságok vezetői, a titkárság vezetője (képviselője) és a meghívottak.

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A határozatokat a titkárság az ülésről készült emlékeztetőben rögzít és felteszi a honlapjáraA nem nyilvános határozatokat a tagok egyéni kóddal érhetik el.

Az Elnökség és az Elnökség tagjainak hatásköre (feladatai):

Elnökség:

 • Az Alapszabálynak megfelelően a Közgyűlések közötti időszakban szervezi és irányítja a Társaság tevékenységét,
 • Kialakítja a Társaság stratégiáját az Alapszabályban foglalt célok megvalósítása érdekében, részletes szakmai és gazdasági programot készít,
 • Szervezi és ellátja a kapcsolt energiatermelők és felhasználók érdekképviseleti tevékenységét,
 • Szervezi a kapcsolt energiatermeléssel kapcsolatos ismeretterjesztést, elősegíti a tudományos kutatást, fejlesztést és együttműködést,
 • Elősegíti a kapcsolt energiatermelés alkalmazását, segít a szakmai, piaci és tudományos kapcsolatok kiépítésében,
 • Meghozza az éves konferenciákkal és más rendezvényekkel kapcsolatos döntéseket,
 • Dönt a nemzetközi kapcsolatokról, benne kiemelten a Cogen Europe-hoz fűződő kapcsolatokról,
 • Az elnök javaslata alapján dönt a Magyar Kapcsolt Energia Társaság képviseletéről a Cogen Europe által szervezett és más nemzetközi hivatalos és szakmai rendezvényeken,
 • A Társaság Alapszabályának II. fejezet, 2 pontjában foglalt célok elérése érdekében évenként pályázatokat írhat ki tagjai körében,
 • Koordinálja a Társaság tagjainak tevékenységét, és szakmai támogatást nyújt nekik,
 • Az Alapszabálynak megfelelőenmegszervezi a Társaság gazdálkodását, meghozza az ezzel kapcsolatos döntéseket,
 • Banki aláírási jogot adhat az elnök és operatív alelnök mellett más Elnökségi tagoknak,
 • Az Alapszabálynak megfelelőengondoskodik a Társaság működéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséről,
 • Egyezteti az Elnökség tagjainak feladatait, és szükség esetén beszámoltathatja őket,
 • Az Alapszabálynak megfelelőenelkészíti és eljuttatja a tagoknak az éves közgyűlés előtt a beszámoló jelentést,
 • Az Alapszabálynak megfelelőenetikai vizsgálatot kezdeményezhet és rendelhet el,
 • Az Alapszabálynak megfelelőenmunkabizottságokat és ad hoc bizottságokat hozhat létre, valamint dönt az esetleges tiszteletdíjakról,
 • Kitüntetéseket és díjakat alapít és adományoz

Elnök:

 • Az Alapszabálynak megfelelőenképviseli a Társaságot harmadik személyek, bíróságok, hatóságok és egyéb szervek előtt, amely jogát bármikor, bármely Elnökségi tagra, valamint – az Elnökség véleményének a figyelembevételével – ügyvédre (jogtanácsosra) átruházhatja,
 • Képviseli a Társaságot a Cogen Europe-pal folytatott kapcsolatokban és a Cogen Europe hivatalos rendezvényein, illetve javaslatot tesz a Társaság képviseletére a hivatalos és szakmai rendezvényeken,
 • Az Alapszabálynak megfelelőenkorlátlanul rendelkezhet a Társaság bankszámlája felett az operatív alelnökkel együttesen, de ezt a jogát a közgyűlés összegszerűségre vonatkozóan korlátozhatja, akadályoztatása esetén a bankszámla feletti rendelkezési jogát az Elnökség bármely tagjára írásban átruházhatja,
 • Az Alapszabálynak megfelelőengyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett,
 • Az Alapszabálynak megfelelőenszervezi és irányítja az Elnökség munkáját,
 • Bármelyik tisztségviselőt bármikor beszámoltathatjaa munkájáról,
 • Javaslatot tehet a Társaságot érintő bármely kérdésben az Elnökségnek,
 • Az Alapszabálynak megfelelőenellátja a Társaság vezetésével kapcsolatos feladatokat,
 • Meghívhat a Társaság gyűléseire vagy egyéb rendezvényeire (szakmai előadás, ünnepség, üzemlátogatás stb.) minden tagot és egyéb érdekeltet
 • Rendes és rendkívüli Közgyűléseket hív össze, a Közgyűlés időpontja előtt legalább 10 nappal – kiküldi a meghívót,
 • A Társaság nevében a Társasági határozatoknak megfelelően jogosult nyilatkozni,
 • A Társaság szerződéseit Elnökségi határozat alapján köti,
 • Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja az Elnökséget

Operatív alelnök:

 • Az Alapszabálynak megfelelőenkorlátlanul rendelkezhet a Társaság bankszámlája felett az elnökkel együttesen, de ezt a jogát a közgyűlés összegszerűségre vonatkozóan korlátozhatja, akadályoztatása esetén a bankszámla feletti rendelkezési jogát az Elnökség bármely tagjára átruházhatja,
 • Irányítja a titkárság munkáját,
 • Az Alapszabálynak megfelelőenaz elnök távollétében ellátja az elnök feladatait annak megbízása szerint, mindazokban a feladatokban, amelyek nem tartoznak a szakmai alelnök hatáskörébe
 • Felelős a rendezvények, összejövetelek szervezéséért, valamint az ezekkel összefüggő részfeladatok ellátásáért,
 • Pénzügyi beszámolót készít az éves közgyűlésre, a Társaság következő évi pénzügyi tervét kidolgozza,
 • Törekednie kell a taglétszám megőrzésére és fejlesztésére,
 • Ellátja mindazon feladatokat, amikkel az elnök megbízza,
 • A Társaság nevében a Társasági határozatoknak megfelelően jogosult nyilatkozni

Szakmai alelnök:

 • Az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök helyettesítését annak megbízása szerint, mindazokban a feladatokban, amelyek nem tartoznak az operatív alelnök hatáskörébe,
 • Az elnök javaslatára képviseli a Társaságot a Cogen Europe-pal folytatott kapcsolatokban és a Cogen Europe hivatalos rendezvényein,
 • Szakmai rendezvényeknek, a Társaság évenként megrendezendő konferenciájának tartalmi előkészítése, koordinálása, előadók kiválasztása, azok felkérése és a rendezvényekkel összefüggő döntések előkészítése,
 • Kapcsolatok kiépítése és kapcsolattartás belföldi partner szervezetekkel, társszövetségekkel és Társaságokkal,
 • A szakmai határozatok előkészítése,
 • A Társaság állandó és ad hoc munkabizottságainak szakmai felügyelete, munkatervek végrehajtásának ellenőrzése, munkabizottságok segítése, az Elnökségi határozatok érvényesítése,
 • A Társaság szakmai publikációjának segítése, koordinálása, a szakmai állásfoglalások érvényesítése. Javaslatot tesz az elnöknek illetve az Elnökségnek arról, hogy a különféle szakmai és társadalmi szervezetek megrendezésén ki vagy kik képviseljék Társaságunkat

Az Elnökség tagjai:

 • Az elnök megbízásából képviselik a Társaságot,
 • Az elnök felhatalmazásával nyilatkoznak a Társaság nevében,
 • Tájékoztatást adnak a Társaság tevékenységéről és szakmai kérdésekben elfoglalt álláspontjáról a Társasági határozatoknak megfelelően, szakmai-gazdasági kezdeményezéseikkel elősegítik a Társaság és az Elnökség munkáját,
 • Elősegítik a munkabizottságok hatékony működését, tevékenységük összehangolását

3.2. A titkárság

Felépítése:

 • A titkárság közvetlenül az Elnökségnek alárendelten, az Elnökség munkájának támogatása érdekében végzi tevékenységét. A titkárság munkáját az operatív alelnök irányítja.
 • A Társaság a titkárság működésének biztosítása érdekében bérleti szerződést köt a mindenkori bérbeadóval. Az elnökségi ülések a bérelt titkárságon kerülnek megtartásra. Nagyobb rendezvények biztosítása érdekében a Társaság megfelelő helységről gondoskodik. A Társaság megfelelő szerződések kötésével biztosítja a titkárság kommunikációs és IT igényeinek teljesülését.
 • Az elnök – munkaviszony, vagy megbízási jogviszony keretében – a titkárságon alkalmazottakat foglalkoztat. Felettük a munkáltatói és szerződéses jogokat az elnök gyakorolja

A titkárság hatásköre (feladatai):

 • Pénzügyi és számlázási feladatokat lát el (ideértve a nemzetközi átutalások intézését is),
 • Kezeli a számlákat és nyilvántartja azokat,
 • Kezeli a Társaság bankszámláját,
 • Kapcsolattartás a könyvelővel,
 • Nyilvántartást vezet a tagságról és bejegyzi a nyilvántartásba az új tagokat,
 • Egyéb, a Társaság működéséhez szükséges nyilvántartásokat vezet,
 • A korábbiakban felsorolt feladatok ellátásával kapcsolatban keletkezett iratanyagot irattározza és selejtezi a NAV előírásai értelmében,
 • Információkat cserél és kapcsolatot tart a Társaság szervezeti egységeivel és tagjaival,
 • Éves konferenciák szervezését, és azok pénzügyi elszámolását bonyolítja,
 • A Társaság nevében bel,- és külföldi levelezések bonyolítása (távirat, levél, stb…) és mindezek nyilvántartása, nemzetközi kapcsolatok működtetése,
 • Külföldi partnerek (különösen a COGEN-EUROPE) leveleinek fordítása az elnök vagy szakmai alelnök kérésére,
 • Közgyűlések előkészítése, megszervezése, bonyolítása (értve ezen a meghívók kiküldését is),
 • Ülések előkészítése, azok megszervezése és a jegyzőkönyveik, emlékeztetőik elkészítése valamint ezek érdekelteknek történő továbbítása,
 • Az Elnökség és a munkabizottságok munkájának segítése,
 • A Társaság külföldi kapcsolatainak kiépítésében történő közreműködés, és ezen kapcsolatok fenntartásában részvétel,
 • Konferenciák, előadások, szakmai rendezvények előkészítése, megszervezése, illetőleg ezeken történő részvétel,
 • Belföldi és külföldi utak megszervezése, utazási jegyek, szállás, ellátmány intézése,
 • A Társaság vendégei részére programok, szálláshely, és ellátás intézése,
 • Rövidebb kiadványok összeállítása,
 • A Társaság tagjainak és szervezeti egységeinek szakmai tájékoztatása,
 • Az egyes munkabizottságok tevékenységének megszervezése és összehangolása,
 • A Társaság nevében megkötendő szerződések előkészítése,
 • Információt cserél és kapcsolatot tart a Társaság szervezeti egységeivel és tagjaival,
 • Az Elnökség tagjai részéről érkezett információkat szükség esetén továbbítja a többi Elnökségi tag felé,
 • A közgyűlés és az Elnökség által rábízott egyéb feladatokat is ellátja,
 • Újonnan jelentkező egyesületi tag esetén a Titkárság a következő elnökségi ülésen az Elnökségnek előterjeszti és a jelentkező ideiglenes tagságot kap, amely véglegesítését az Alapszabály V. 1. pontja szerint a Titkárság a belépés elnökségi jóváhagyás után az új tagnak ideiglenes számlát állít ki, amelyet a Társaság a Közgyűlés elutasító határozata esetén köteles a jelentkezőnek visszafizetni,
 • Kilépő tag esetében a Titkárság a kilépési szándékot a következő elnökségi ülésen jóváhagyatja

3.3. A munkabizottságok hatásköre és feladatai

 • Az egyes munkabizottságok egymással mellérendelt kapcsolatban vannak
 • A munkabizottságok a Társaság legalább 3 tagjából állnak
 • Az állandó munkabizottságokba a jogi személy tagok képviselőket delegálhatnak. Az egyéni tagok személyesen jelentkezhetnek a munkabizottságokba.
 • Az egyes munkabizottságokat a munkabizottsági vezetők irányítják, akiket a tagok maguk közül – egyszerű szótöbbséggel – választanak meg.A munkabizottságoknak külső tagjai is lehetnek.

A vezetők:

 • A munkabizottságban történt egyeztetés alapján kiosztják a feladatokat,
 • A feladatok végrehajtását számon kérik, továbbá ellenőrzik, és
 • A tagok munkáját összehangolják,
 • Lehetőségük van külső szakmai résztvevők meghívására vagy jelentkezésük elfogadására

A bizottságok tagjai:

 • Végrehajtják a vállalt feladatokat,
 • munkájukkal segítik egymás tevékenységét,
 • és együttműködnek a feladatok határidőre történő végrehajtásában

A Társaság minden tagjának lehetősége van bizottsági munkában részt venni.

Valamennyi munkabizottságnak irat-betekintési joga van a szakterületét érintő kérdésekben a Társaság valamennyi iratába, a zárt ülésekkel kapcsolatban azonban csak a határozatokba,

A bizottsági tagság a bizottság megszűnéséig, vagy lemondásig tart.

A munkabizottságok vezetői az Elnökségnek számolnak be – szükség szerint – elvégzett tevékenységükről, amely megjelenik a Közgyűlés éves beszámolójában

Az egyes bizottságok hatásköre (feladatai):

A) Gazdasági-Jogi Munkabizottság :

 • A számon tartja a kapcsolt energiatermelést és a Társaság érdekeit közvetlenül és közvetve érintő jogszabályok változásait és gazdasági változásokat, azokról az Elnökséget rendszeresen tájékoztatja,
 • Felkészíti az elnököt, alelnököket és az Elnökséget fontosabb jogi-gazdasági kérdésekben,
 • Javaslatokat készít elő a Társaság célkitűzései érdekében szükséges jogszabályi módosításokra,
 • Tagjai az Elnökség vagy az elnök megbízásából a Társaság képviseletében részt vesznek a főhatóságoknál folyó tárgyalásokon és egyeztetéseken,
 • Elkészíti és folyamatosan aktualizálja a kapcsolt energiatermelés területét érintő hazai és európai uniós jogszabályokról készült összeállításokat, és azokat átadja a honlapon történő közzétételre,
 • Elvégzi a Társaság gazdasági témákkal kapcsolatos feladatait,
 • Előkészíti a Társaság szerződéseit, részt vesz a szerződések megkötésében, illetőleg felülvizsgálja a már megkötött szerződéseket,
 • Részt vesz a Társaság döntéseinek jogi szempontból történő előkészítésében,
 • Ellenőrzi a szerződések maradéktalan betartását, és ennek érdekében szükség szerint intézkedik,
 • Előkészíti a Társaság szakmai kiadványait, ezen belül kiemelten az évkönyvek kiadását, illetve szervezi a kiadványokkal kapcsolatos szakmai munkát,
 • Feladatai ellátása során kapcsolatot tart az egyéb bizottságokkal és a Társaság szervezeti egységeivel,
 • Ellát minden egyéb feladatot, amivel a közgyűlés, illetőleg az Elnökség megbízzák,
 • Segítséget nyújt a titkárságnak szakmai kérdésekben,
 • Szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal ülésezik,
 • Munkájáról szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal beszámol az Elnökségnek és a közgyűlésnek,
 • A Társaság működésével kapcsolatos dokumentumokat (Alapszabály, SzMSz) szükség szerinti felülvizsgálja,
 • A peres ügyeket figyelemmel kíséri, javaslatot tesz jogi képviselőre, konzultál a jogi képviselővel peres és a peren kívüli ügyekben is

B) Szabályozó Központ munkabizottság:

C) Gázmotor Munkabizottság:

 • Magyarországon üzemelő gázmotoros erőművek üzemeltető szakembereinek összefogása,
 • A gázmotorok gazdasági helyzetének nyomon követése, állásfoglalások előkészítése,
 • A gázmotorok telepítésével és karbantartásával összefüggő feladatok, közös állásfoglalások előkészítése, kialakítása az üzembiztos energiaellátás céljából,
 • A gázmotoroknál és segédberendezéseiknél előforduló üzemzavarok, meghibásodások és azok elhárítása során szerzett tapasztalatok cseréje
 • Szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal ülésezik
 • Munkájáról szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal az Elnökségnek ill. a közgyűlésnek beszámol

D) Gázturbina Munkabizottság:

 • Magyarországon üzemelő gázmotoros erőművek üzemeltető szakembereinek összefogása,
 • A gázturbinák gazdasági helyzetének nyomon követése, állásfoglalások előkészítése,
 • A gázturbinák telepítésével és karbantartásával összefüggő feladatok, közös állásfoglalások előkészítése, kialakítása az üzembiztos energiaellátás céljából,
 • Tapasztalatcserék a gázturbináknál és segédberendezéseiknél előforduló üzemzavarokról, a meghibásodások elhárításáról
 • Szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal ülésezik
 • Munkájáról szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal az Elnökségnek ill. a közgyűlésnek beszámol

E) Ad hoc bizottságok:

 • A Társaság tevékenységének ellátása során felmerülő egyes feladatok elvégzésére, illetőleg végrehajtására az Elnökség ad hoc bizottságot hozhat létre,
 • Az ad hoc munkabizottságok feladat- és hatáskörét az Elnökség hagyja jóvá,
 • A feladat elvégzéséről és végrehajtásáról a bizottság jelentést készít, ennek az Elnökség által történő elfogadását követően a bizottság megszűnik,
 • Feladatai ellátása során kapcsolatot tart az egyéb bizottságokkal és a Társaság szervezeti egységeivel,
 • Ellát minden feladatot, amivel a közgyűlés, illetőleg az Elnökség megbízza,
 • Segítséget nyújt a titkárságnak szakmai kérdésekben,
 • Szükség szerint ülésezik,
 • Munkájáról szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal – a megszűnt bizottság elnöke is – beszámol az Elnökségnek és a közgyűlésnek

4. Pénzügyi szabályok

4.1. A Társaság bankszámlája, a bankszámla feletti rendelkezési jog

 • A Társaság bankszámláját az Elnökség nyittatja meg, annak megváltozása, megszüntetése és új számla nyitása az Elnökség hatáskörébe tartozik.
 • A Társaság bankszámlája felett az elnök az operatív alelnökkel együttesen rendelkezhet. Rendelkezési jogukat – ami egyébként korlátlan- a közgyűlés meghatározott összegig korlátozhatja. Akadályoztatásuk esetén mind az elnök, mind az operatív alelnök jogosult a bankszámla feletti rendelkezési jogát bármely Elnökségi tagra írásban átruházni.
 • A Budapest Bankhoz bejelentett aláírók:         Papp András, Dr. Kiss Csaba, Balogh Zoltán

4. Pénzügyi szabályok

4.1. A Társaság bankszámlája, a bankszámla feletti rendelkezési jog

 • A Társaság bankszámláját az Elnökség nyittatja meg, annak megváltozása, megszüntetése és új számla nyitása az Elnökség hatáskörébe tartozik.
 • A Társaság bankszámlája felett az elnök az operatív alelnökkel együttesen rendelkezhet. Rendelkezési jogukat – ami egyébként korlátlan- a közgyűlés meghatározott összegig korlátozhatja. Akadályoztatásuk esetén mind az elnök, mind az operatív alelnök jogosult a bankszámla feletti rendelkezési jogát bármely Elnökségi tagra írásban átruházni.
 • A Budapest Bankhoz bejelentett aláírók:         Papp András, Dr. Kiss Csaba, Balogh Zoltán

Házipénztár:

 • A házipénztáron keresztül történik részben a Társaság készpénzforgalmának kezelése. A házipénztár kezelőjét az operatív alelnök jelöli ki a mindenkor érvényes Társaság Pénzkezelési Szabályzata alapján, az Elnökség jóváhagyásával. A pénztár kezelője átveszi, elismeri és kezeli a Társaság készpénzbevételeit, teljesíti a készpénzkifizetéseit, illetve biztosítja a kifizetéshez szükséges készpénzt, továbbá tárolja és megőrzi a Társaság készpénz-készletét.
 • A házipénztár működésére vonatkozó részletes szabályokat a Társaság Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

4.3. Egyebek:

 • A Társaság és tagjai betartják, illetve a társaság alkalmazottaival betartatják valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést, különös tekintettel a Tpvt. rendelkezéseire; a tagok és a társaság nem kötnek olyan megállapodást, nem hoznak olyan döntést és nem tanúsítanak olyan összehangolt magatartást, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását, vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejt ki, vagy fejthet ki. A tagok egymással szemben az üzleti titkot megőrzik.